1 gezin - 1 plan: 1 samenwerkingsverband in Limburg

Zomer 2017 publiceerde de Vlaamse overheid de oproep '1 gezin - 1 plan'. Daarmee wil ze gangmaker zijn van een nieuwe manier van werken binnen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en in bijkomend aanbod voorzien.

Binnen Limburg groeide vervolgens de consensus om deze nieuwe manier van werken in heel Limburg toe te passen: elk Limburgs kind is immers gelijk. De provincie Limburg en het Limburgse Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp slaan de handen in elkaar! Er werd een voorstel van visie ontwikkeld & voor wat het bijkomend aanbod betreft, werd een analyse gemaakt om in te zetten in een aantal specifieke gemeenten.

 

Vanuit de Limburgse Ondersteuningscentra & Sociale Diensten jeugdrechtbank (OSD) werd een analyse gemaakt van (gerechtelijke) maatschappelijk noodzakelijke (MANO) jeugdhulp, en een voorstel om met de dalende trend van beschikbaarheid om te gaan:

 • (Gerechtelijke) mano jeugdhulp in de regio’s
 • Voorstel

 

Op basis van de analyses en de talrijke overlegtafels, werden volgende aanvraag en intentieverklaring voor het samenwerkingsverband RTJ+ in Limburg opgesteld:

 

Alle relevante organisaties werd de gelegenheid geboden om zich op te geven als partner, door het ondertekenen van de intentieverklaring. 

Volgende stappen werden gezet:

 • 20/7: verspreiding oproep
 • 19/9: IROJ beslist om in te zetten op 1 samenwerkingsverband in Limburg rond rechtstreekse jeugdhulp, waarbij het bijkomende aanbod zal ingezet worden in focusregio’s
 • 28/9: toelichting over de oproep aan het bureau van het Limburgs Steunpunt OCMW’s
 • 11/10: IROJ en provincie Limburg brengen belanghebbenden samen, om samen na te denken over een visie voor een samenwerkingsverband in Limburg
 • 13/10 tot 25/10: een schrijfgroep van geïnteresseerden werkt onder impuls van de IROJ-kerngroep Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp een voorstel van visie uit voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in Limburg
 • 26/10: IROJ-werkgroep Advies en Planning formuleert een voorstel van regio-afbakening en bespreekt het voorstel van visie ten behoeve van het IROJ
 • 30/10: IROJ-kerngroep Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp werkt een verder plan van aanpak uit
 • 7/11: IROJ bespreekt visie en volume-afspraken, en legt regio-afbakening, verder plan van aanpak en structuur vast
 • 13/11: betrokkenen binnen de focusregio’s komen samen en identificeren (kern-)partners, ze maken een globale omschrijving van uitbreiding
 • 13/11 – 26/11: binnen de focusregio’s wordt een aanvraag verder uitgewerkt
 • 26/11: indienen voorstellen ter advisering bij raf.vanhoof@limburg.be en jan.nijs@jongerenwelzijn.be
 • 27/11: bijeenkomst Werkgroep Advies en Planning ter formulering van ontwerp van advies
 • 30/11: communicatiemoment naar alle betrokkenen omtrent uitrol van visie in de hele provincie Limburg, en voorstellen vanuit de focusregio’s
 • 5/12: IROJ adviseert ingediende voorstellen
 • 15/12: indienen voorstellen bij Vlaamse overheid.

 

Meer informatie vind je ook op de website Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

 

Verslagen van een eerste werkmoment van 11/10/2017 waarbij aan 5 tafels 5 thema's besproken werden:

 

Presentatie en verslagen van de eerste bijeenkomst in de focusregio's van 13/11/2017:

 

Verslag van het feedbackmoment 12/02/2018 in Brussel:

 

website door axento.be