Missie & visie

Missie

Met het RTJ-punt wensen we bruggen te bouwen om tot heldere, transparante samenwerking en partnerschap te komen, dit door de inrichting van een gedragen netwerk. Het RTJ-punt wil een toegankelijk, functioneel en gecoördineerd samenwerkingsverband van partners zijn. Om een vraaggestuurd aanbod mogelijk te maken, is het immers niet langer wenselijk om sectoraal over hulpvragen na te denken. Het RTJ-punt wil hulpverleners daarom uitdagen out of the box over intersectorale samenwerking en afstemming na te denken. Enkel op deze manier is het mogelijk het aanbod op maat van de zorgvragen te differentiëren en tot een flexibele werking te komen zowel op niveau van de zorgvrager als de organisatie.

Het RTJ-punt zal geen sluitend antwoord kunnen bieden op het capaciteitsprobleem, maar wil wel belangrijke impulsen geven aan innovatie, netwerking, wachtlijstbeheer, intersectorale afstemming, ...

Visie

Het RTJ-punt gaat uit van een krachtgerichte kijk op de zorgvrager waarbij hij/zij en de natuurlijke context als volwaardige partner en als kennisbron in het ondersteuningsproces aanzien wordt. We vertrekken hierbij vanuit een basishouding van respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. We willen personen met een ondersteuningsvraag daartoe maximaal betrekken bij de keuze, planning en evaluatie van het ondersteuningsproces.

Daarnaast streven we naar een maximale inzet van het natuurlijke netwerk van de gebruiker. Het netwerk is immers een zeer belangrijke factor voor het ervaren van een goede kwaliteit van leven. Tevens maakt de focus op het netwerk het mogelijk tegemoet te komen aan de principes van zorgvermaatschappelijking en subsidiariteit.

Tot slot vormt vraaggestuurd werken het fundament van een efficiënte, effectieve en ondersteunende hulpverlening. Het samenwerkingsverband dient zich zodanig te organiseren dat het flexibel inzetbaar is, aangepast aan de noden en de snelheid van de gebruikers. Hun vragen en wensen vormen te allen tijde de richtingaanwijzer.

De resultaten van het RTJ-punt zullen worden afgetoetst aan de kwaliteit van leven van de gebruiker. Komen de doelstellingen en initiatieven tegemoet aan zijn/haar behoeften en ondersteuningsvragen en deze van de context? Om op deze vraag een positief antwoord te kunnen bieden, stellen we bij aanvang samen duidelijke outputfactoren voorop.

website door axento.be