Ik ben niet zeker

Ik zoek hulp

 • bij een conflict tussen minderjarige en  hulpverlener waarbij de hulpcontinuïteit dreigt vast te lopen of stopgezet te worden.
 • bij een conflict tussen minderjarige en zijn ouders/opvoedingsverantwoordelijken inzake de hulpverlening waardoor de hulpverlening in het gedrang komt.
 • bij een conflict tussen hulpverlener en ouders/opvoedingsverantwoordelijken inzake de hulpverlening van hun kind/minderjarige waardoor de hulpverlening in het gedrang komt.

Je vindt contactgegevens rond bemiddeling via de Sociale Kaart.

Thuisbegeleiding:

 • voor een gezin waar ondersteuning nodig is in de dagdagelijkse opvoeding.
 • voor een gezin waar het opvoeden en/of samenleven moeilijk verloopt.

Je vindt de contactgegevens BJZ thuisbegeleidingsdiensten via de Sociale Kaart.

Dagcentra:

 • voor het begeleiden van een gezin waar het opvoeden/samenleven moeilijk verloopt én begeleiding van de schoolgaande jongere(n) in een huiselijke omgeving na school en tijdens schoolvakanties nodig is.

Je vindt de contactgegevens BJZ dagcentra via de Sociale Kaart.

Centrum Integrale Gezinszorg:

 • zijn de ontwikkelingskansen, het welbevinden of de veiligheid van baby’s en kinderen tot 12 jaar bedreigd door risicofactoren bij de (zwangere) ouders of het kind?
 • is er een integrale aanpak op verschillende vlakken nodig door één dienst, m.a.w. is er sprake van multiproblem?

Je vindt de contactgegevens BJZ Centrum Integrale Gezinszorg via de Sociale Kaart.

Psychosociale en relationele hulp

Je kunt bij het CAW terecht voor ambulante integrale begeleiding voor gezinnen in

Het jongerenaanbod in het CAW, of JAC, vind je in

Slachtoffer/dader

Je kunt bij het CAW terecht voor slachtofferhulp in

Ouderlijke rol

Je kunt bij het CAW terecht voor ouderschapsbemiddeling in Genk en Hasselt.

Je zoekt hulp voor een minderjarige die experimenteert met drugs en/of alcohol.

Je vindt de contactgegevens CAD via de Sociale Kaart.

CGG en Kinder- en jeugdpsychiatrische dienst voor kinderen met (vermoeden van) ernstige psychische problemen en/of kinderpsychiatrische problematiek.

Je vindt de contactgegevens CGG via de Sociale Kaart.

Je vindt de contactgegevens van de Kinder- en jeugdpsychiatrische dienst via de Sociale Kaart.

Ik zoek hulp

 • voor een gezin dat tijdelijke opvang voor hun kinderen/jongeren nodig heeft omwille van problemen in de gezinssituatie.
 • voor een gezin dat dringende opvang nodig heeft voor hun kinderen/jongeren en niet terecht kan in het eigen netwerk.
 • voor een gezin dat hulp nodig heeft bij slaapproblemen van hun kind(eren).
 • voor een gezin dat hulp nodig heeft bij eetproblemen van hun kind(eren).
 • voor ouders  om het ouderschap weer positief op te nemen en moeilijkheden in de opvoeding te herstellen.
 • voor ouders met jonge kinderen (tot 6 jaar) bij het brengen van structuur in het gezinsgebeuren en de opvoeding.
 • voor ouders met jonge kinderen (tot 6 jaar) in het herkennen en begrijpen van signalen van het kind.
 • voor zowel de ouders als de school die zeer moeilijk gedrag ervaren bij het jonge kind (4 tot 7 jaar).
 • voor ouders die problemen ervaren in de dagelijkse opvoeding van de kinderen  en liefst in de thuissituatie geholpen willen worden.
 • voor ouders wanneer ze elk als partner op een andere manier naar opvoeding kijken en dit tot spanningen in het gezin leidt.
 • voor ouders om een positieve band met kinderen op te bouwen en aan hechting te werken.
 • bij kinderen in een gezin die niet meer tot spel komen en alleen aan de TV, PC, WII hangen.

Je vindt de contactgegevens CKG via de Sociale Kaart.

Ik zoek hulp:

 • bij het inschatten en begeleiden van problemen op school.
 • voor een probleem waarbij samenwerking met een school nodig is.

Je vindt de contactgegevens CLB via de Onderwijskiezer.

Cliëntoverleg is een hulpmiddel

 • bij het opstarten van jeugdhulp.
 • voor afstemming van de huidige jeugdhulp.
 • voor aanpassing of bijsturing van de lopende hulpverlening.

Je vindt de contactgegevens van Cliëntoverleg via de Sociale Kaart.

Ik heb een kind tussen 0 en 3 jaar en heb een hulpvraag over:

 • opvoeding
 • voeding
 • verzorging
 • ontwikkeling
 • veiligheid
 • gezondheid
 • vaccineren.

Je vindt de contactgegevens K&G via de Sociale Kaart.

Pleegzorg Limburg staat voor:

 • crisis pleegplaatsing voor maximum 14 dagen om een onmiddellijke oplossing te bieden aan een kind in nood.
 • korte ondersteunende pleegzorg om gedurende een korte periode een oplossing te bieden (vb. vakantie of ziekenhuisopname).
 • ondersteunende pleegzorg lage frequentie om op geregelde tijdstippen een oplossing te bieden (vb. in de weekends).

Je vindt de contactgegevens Pleegzorg Limburg via de Sociale Kaart.

Ik zoek hulp

 • voor een minderjarige met (vermoeden van) een handicap.
 • bij begeleiding van handicapspecifieke ondersteuning voor een gezin.
 • voor kinderen/jongeren die hun handicap niet aanvaarden.
 • voor kinderen/jongeren die leren omgaan met hun handicap en hun toekomst.
 • voor een zinvolle dagbesteding voor kinderen/jongeren met een (vermoeden van) handicap.
 • voor tijdelijke opvang van een minderjarige met een beperking, (vermoeden van) een handicap.
 • voor een gezin die de zorg/draaglast voor hun kind niet meer aankan.

Je vindt de contactgegevens van VAPH via de Sociale Kaart.

website door axento.be